DROGERIE Z ANGLIE

Kvalitní levná drogerie z Anglie

vůně a čistota je základem
spokojeného života

drogerang@seznam.cz
+420 721 359 677

DOPRAVA ZDARMA
při objednávce nad 500,- Kč
60 EUR (ze Slovenska)

 • D01
 • D02
 • D03

V naší nabídce naleznete kompletní sortiment potřebný v domácnosti. Jedná se o velice kvalitní produkty za velmi příznivé ceny.

 • D07
 • D08

Anglická drogerie se vyznačuje tím, že dbá na hygienu, velký počet těchto výrobků je antibakteriální a ničí až 99,99% bakterií. Budeme velmi rádi, když je vyzkoušíte.

 • D04
 • D05
 • D06

Velmi kvalitní a vonné prostředky na toaletu, osvěžovače, přípravky pro denní hygienu a další nespočet výrobků.

Jak nakoupit

Obchodní podmínky

Kupující objednáním akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží od prodávajícího. Vztah kupující a firma Černý Ladislav(dále jen prodávající) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno něco jiného. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a ve svém znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží a je nedílnou součástí. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího.

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým kupujícím dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platných pro ČR, s českým návodem na použití.

Místem plnění je adresa prodávajícího.

Podmínkou platnosti e-objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a ta vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje potvrzení objednávky.

Kupní cena bude považována za zaplacenou připsáním celé kupní ceny na bankovní účet, číslo účtu: 35-4612230227/0100 prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při osobním odběru. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení. K ceně zboží je připočítana cena za dopravu a balné.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Den dodání zboží dle obchodního zákoníku Hlava II oddíl 2 §412 odst.1

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky dodání všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději do 2 pracovních dnů.

Přehled způsobu odběru, ceny:

 1. osobní odběr Břeclav 0 Kč, možnost nákupu zboží a při nákupu nad 500 kč možnost rozvozu do 10 km zdarma od místa prodeje
 2. PPL 132 Kč do 10 kg, 242 do 20 kg

Přehled způsobu platby za zboží:

 1. hotově - při osobním odběru na adrese ul. Lidická, areál Hruška, Břeclav
 2. převodem z účtu na účet - po dokončení objednávky Vám bude doručena objednávka s veškerými údaji pro zaplacení bezhotovostně a zboží bude odesláno až po uhrazení.
 3. dobírka - částku za objednané zboží zaplatíte až při jeho převzetí doručovatelem

Minimální částka objednávky je 300 Kč. Při nákupu nad 300 Kč je doprava zdarma!!!

Dodácí lhůta je zpravidla do 24 hodin od předání zásilky dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad vzniklých při přepravě ihned a neprodleně oznámit dopravci. Daňový doklad je přiložen v balíku.

Pokud objednáváte zboží jako soukromá osoba máte v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy a využijte formuláře dle § 1820, odstavec 1, písmeno f, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a Vaše číslo účtu. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které zasílate zpět na adresu musí být kompletní, ve stavu v jakém jste jej převzali při dodávce od dopravce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, znehodnocené a nesmí být používané a přiložte doklad o koupi. Použijte kartonu, tak aby při přepravě nemohlo dojít k polepení, popsání či znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílat zboží na dobírku a zboží pojistit. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Peníze za vrácené zboží Vám budou vráceny na Váš účet po doručení zboží na adresu do 14 dnů. Poškozené zboží při přepravě je kupující povinen ihned při převzetí uplatnit u dopravce. Na pozdější reklamace nelze brát z důvodu přepravních podmínek zřetel. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, fotodokumentaci a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Obě strany souhlasí, že pro případ odstoupení jedné či druhé strany od této smlouvy buď proto, že prodavájící nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně dodané zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši. Odesláním e-objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedených v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platnost od 1.7.2014